پدر مریم پنج تا دختر داره: 
نانا، 
نِ‌نِ
نی‌نی 
نُ‌نُ 
اسم دختر پینجم چیست ؟
.
.
.
.
.
جواب :
نونو؟ 
نه ! البته نه. 
اسمش مریمه! 
سوال رو دوباره بخون.