فرض کنید در مسابقه دو هستید ، اگر از نفر دوم جلو بزنید چندم می شوید ؟


.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب : 

دوم